เครื่องบันทึกเวลา ธนาบุตร ด้วยบัตร Mifare จาก Proxdata