บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ IDTECK รุ่น Finger007A จำนวน 7 เครื่อง