บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง 
เครื่องทาบบัตร Suprema รุ่น XPass จำนวน 26 เครื่อง