บ. ไปรษณีย์ไทย จก. (Thailand Post)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตรติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องสแกนนิ้ว IDTECK รุ่น IPFinger007A 18 เครื่อง (ขาเข้า) และ IPFinger006A 18 เครื่อง (ขาออก) เพื่อใช้กับระบบกั้นเข้าออกแบบ Flap Turnstiles และติดตั้ง IPFinger007A และ IPFinger006A อีก 20 เครื่อง เพื่อควบคุมประตู ของหน่วยงานอื่น ๆ ของไปรษณีย์ไทย