บ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [Thai Property Public Company Limited]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่   บ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [Thai Property Public Company Limited] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งครื่องสแกนนิ้วเพื่อเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาในตัว Suprema รุ่น BioLite N2 จำนวน 1 เครื่อง