โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ (Thai Nakarin Hospital)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ (Thai Nakarin Hospital) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องสแกนนิ้วเพื่อบันทึกเวลา IDTECK รุ่น IPFinger007A จำนวน 7 เครื่อง