บ. ไทย-อบิลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จก. (Thai-Ability Engineering Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. ไทย-อบิลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จก. (Thai-Ability Engineering Co., Ltd.)
ได้ให้ความไว้วางใจซื้อเครื่องสแกนนิ้ว ใช้กับบัตร Mifare สำหรับเปิด/ปิดประตู ของ Suprema รุ่น BioStation L2 เพื่อติดตั้งที่หน่วยงานโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน ในจังหวัดลำปาง จำนวน 1 เครื่อง