สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (The Secretariat of the Senate) เครื่อง Mifare ติดประตูไม้

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (The Secretariat of the Senate)
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องทาบบัตร Mifare ของ IDTECK รุ่น SR505R จำนวน 6 เครื่อง และ SR10 (หัวลูกทาบบัตรออก) จำนวน 2 เครื่อง