ร.พ. สมิติเวช ศรีราชา (Smitivej Sriracha Hospital)

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ ร.พ. สมิติเวช ศรีราชา
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องสแกนมือรุ่น HKII จำนวน 4 เครื่อง สำหรับบันทึกเวลาบุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาล