บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) [Safety Insurance Public Co., Ltd.]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) [Safety Insurance Public Co., Ltd.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องสแกนนิ้ว IDTECK รุ่น IPFinger007A มาตลอด จำนวน 9 เครื่อง ที่สำนักงานใหญ่ อาคารอรกานต์ และที่อาคารธนภูมิ จำนวนอีก 1 เครื่อง และเครื่องทาบบัตร เปิด-ปิดประตู Suprema รุ่น Xpass ฝังผนังอีก 2 เครื่องที่สำนักงานใหญ่