ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ.เบญจะ ไอ.ที. จก. ได้ให้ความไว้วางใจให้ บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น IPFinger007A จำนวน 3 ประตู ให้กับ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) เพื่อควบคุมการเข้าออก