การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority)

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ บ.ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. ได้ไว้วางใจให้ธนาบุตรติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น IPFinger007A ให้กับ สำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อยุธยา                2 เครื่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อุบลราชธานี        2 เครื่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นครราชสีมา         2 เครื่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นครปฐม              2 เครื่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นครศรีธรรมราช    2 เครื่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ลพบุรี                  4 เครื่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพชรบุรี               1 เครื่อง