สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี (The Office of Disease Prevention and Control 4 Saraburi)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ. เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จก. ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตรตุิดเครื่องทาบบัตร เพื่อควบคุมการเข้า/ออก และบันทึกเวลา Suprema รุ่น XStation จำนวน 1 เครื่อง ที่  สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี (The Office of Disease Prevention and Control 4 Saraburi)