บริษัท นิสเซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท นิสเซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Suprema รุ่น BioLite Net