สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (Office of the Permanent Secretary - Ministry of Transport)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ.ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตรติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เปิด/ปิด ประตู IDTECK รุ่น IPFinger007A ให้กับหน่วยงานภายในของ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 2 ประตู