บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (Mermaid Maritime Public Company Limited)

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น ICON100 Controller 3 เครื่อง, หัวทาบบัตร IP10 4 หัว เพื่อเปิด/ปิดประตู ที่สาขากรุงเทพ
เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น ICON100 Controller 7 เครื่อง, หัวทาบบัตร IP10 7 หัว เพื่อเปิด/ปิดประตู ที่สาขาระยอง