บริษัท แมคแคนเวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ( McCann Worldgroup Thailand)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บริษัท แมคแคนเวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ( McCann Worldgroup Thailand) ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องทาบบัตร เปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น 505R จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสแกนนิ้ว รุ่น Finger007A จำนวน 10 เครื่องมาตลอดอย่างสม่ำเสมอ