ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ส่วนวินัยและกฎหมาย

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ส่วนวินัยและกฎหมาย
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Suprema รุ่น BioStation L2 จำนวน 1 เครื่อง