บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [KTB Securities (Thailand) Public Company Limited]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่   บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [KTB Securities (Thailand) Public Company Limited] ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลา และ เปิด/ปิดประตู ตามรุ่นต่อไปนี้: 

1. เครื่องสแกนนิ้ว Suprema รุ่น BioLiteNet (Mifare)        จำนวน 3 เครื่อง

2. เครื่องทาบบัตร Suprema รุ่น Xpass (Mifare)               จำนวน 5 เครื่อง

3. เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น IP505R                            จำนวน 16 เครื่อง