บลจ. เคที ซีมิโก้ (KT Zmico Securities Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บลจ. เคที ซีมิโก้ ได้ให้ความไว้วางใจเป็นลูกค้าธนาบุตรมานานหลายปีให้ติดตั้งเครื่อง IDTECK สำหรับสแกนนิ้วรุ่น LX007T 14 เครื่อง, สำหรับทาบบัตรแบบ standalone รุ่น 100R จำนวน12 เครื่อง และสำหรับทาบบัตรแบบต่อคอมฯ รุ่น 505R จำนวน 2 เครื่อง ที่สำนักงานใหญ่ และสาขา