บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) [Krungsri Securities Public Co., Ltd.]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) [Krungsri Securities Public Co., Ltd.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งและดูแลระบบเครื่องสแกนบัตร เพื่อเปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น iTDC (แบบตู้ controller) จำนวน 10 เครื่อง; หัวอ่านบัตร RF10 จำนวน 22 เครื่อง และ 505R จำนวน 6 เครื่อง