บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI Securities (Thailand) PLC.)

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือนิ้ว Suprema รุ่น BioLiteNet Mifare จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องทาบบัตร Suprema รุ่น Xpass Mifare (หัวลูก) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเครื่องเก็บลายนิ้วมือรุ่น BioMini 1 เครื่อง