บริษัท Kerry-Apex (Thailand) Co., Ltd.

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท Kerry-Apex (Thailand) Co., Ltd.
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องสแกนหน้า Suprema รุ่น FaceStation2 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก