JD CENTRAL

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ. โคคุโยะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก.ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตรตุิดเครื่องสแกนนิ้วเพื่อควบคุมการเข้า/ออก และบันทึกเวลา Suprema รุ่น BioEntry P2 จำนวน 4 เครื่อง ให้กับสำนักงานใหญ่ของ  JD CENTRAL หรือ เจดี เซ็นทรัล