บ. อินโฟเสิร์ช จก. (Infosearch Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ. อินโฟเสิร์ช จก. (Infosearch Co., Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งสแกนนิ้วเพื่อเปิด/ปิดประตู พร้อมบันทึกเวลาในตัว  Suprema รุ่น BioLiteNet จำนวน 2 เครื่อง (คุมประตูเป็นหัวสแกนนิ้วเข้า & หัวสแกนนิ้วออก)