สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission) IPFinger007A 12 เครื่อง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรให้ติดเครื่องสแกนนิ้ว เปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น IPFinger007A ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission) เป็นจำนวน 12 เครื่องด้วยกัน