บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [Dhipaya Insurance Public Co., Ltd.] ติดเครื่องสแกนนิ้ว Suprema รุ่น BioEntry W2 ใช้กับบัตร HID iCLASS Seos

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง เครื่องสแกนนิ้ว Suprema รุ่น BioEntry W2 ที่ใช้กับร่วมกับบัตร HID iCLASS Seos ให้กับ  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [Dhipaya Insurance Public Co., Ltd.] จำนวน 2 เครื่อง