บ. ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) จก. [Crawford and Company (Thailand) Ltd.]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) จก. [Crawford and Company (Thailand) Ltd.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องทาบบัตร เพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา IDTECK รุ่น 505R และ RF10 (หัวลูกทาบบัตรออก)  จำนวนอย่างละ 4 เครื่อง