บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จำกัด (Citizen Machinery Asia Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จำกัด (Citizen Machinery Asia Co., Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง และดูและระบบเครื่องสแกนนิ้ว IDTECK รุ่น IPFinger007A ในโรงงานมาตลอดเพื่อบันทึกเวลาพนักงาน จำนวนทั้งหมด 5 เครื่อง