บ. เบรด ไอที (ประเทศไทย) จก. [BRED IT Thailand Ltd.]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ. เบรด ไอที (ประเทศไทย) จก. [BRED IT Thailand Ltd.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา IDTECK  รุ่น IPFinger007A  จำนวน 5 เครื่อง และ IPFinger006A (หัวสแกนนิ้วขาออก) จำนวน 3 เครื่อง