บ. กรุงเทพประกันชีวิต จก.(มหาชน) (Bangkok Life Assurance Public Company Limited) เครื่องทาบบัตรเปิด/ปิดประตู Mifare 58 เครื่อง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. กรุงเทพประกันชีวิต จก.(มหาชน) (Bangkok Life Assurance Public Company Limited)  ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดตั้งและดูแลระบบเครื่องทาบบัตร Mifare ของ IDTECK รุ่น SR505 มาเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องทั้ง 4 ที่ เป็นจำนวนทั้งหมด 58 เครื่องด้วยกัน : 

1. กรุงเทพประกันชีวิต สนง.ใหญ่ SR505R เปิด/ปิดประตู 49 เครื่อง , บันทึกเวลา 3 เครื่อง
2. กรุงเทพประกันชีวิต อาคารสรชัย SR505R เปิด/ปิดประตู 2 เครื่อง  
3. กรุงเทพประกันชีวิต ชลบุรี SR505R เปิด/ปิดประตู 5 เครื่อง  
4. กรุงเทพประกันชีวิต ประเทศกัมพูชา SR505R เปิด/ปิดประตู 2 เครื่อง + SR10(หัวทาบบัตรออก) 2 เครื่อง