บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง 
เครื่องสแกนใบหน้า Suprema รุ่น FaceStation2