บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด (Asia Pacific Petrochemical Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ บ. เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จก. (Asia Pacific Petrochemical Co., Ltd.) ได้ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้งเครื่องเปิด/ปิดประตู หลากรุ่น ทั้ง 3 ที่:
1  สนง.ใหญ่ รามอินทรา:
   1. เครื่องสแกนใบหน้า Suprema รุ่น FaceStation2  จำนวน 1 เครื่อง
   2. เครื่องทาบบัตร Suprema รุ่น XPass  จำนวน 1 เครื่อง
   3. เครื่องทาบบัตร Mifare IDTECK รุ่น SR505 จำนวน 1 เครื่อง
   4. เครื่องสแกนนิ้ว Mifare SRFinger007A  จำนวน 1 เครื่อง

2. คลังสินค้าเคมี พระประแดง: เครื่องทาบบัตร เพื่อบันทึกเวลา Mifare IDTECK จำนวน 2 เครื่อง

3. สำนักงาน ชลบุรี: เครื่องทาบบัตร เพื่อบันทึกเวลา Mifare IDTECK จำนวน 2 เครื่อง