บริษัท ไอร่า แอสเซท แมนเนจเมนท์ จำกัด (AIRA Asset Management Limited)

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท ไอร่า แอสเซท แมนเนจเมนท์ จำกัด
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง 
เครื่องทาบบัตร เปิด/ปิดประตู Suprema รุ่น Xpass จำนวน 5 เครื่อง