บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA Securities Public Company Limited)

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องทาบบัตร เปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา IDTECK รุ่น 505R จำนวน 24 เครื่อง และ RF10 (หัวทาบบัตรออก) จำนวน 6 เครื่อง
เครื่องทาบบัตร เปิด/ปิดประตู IDTECK แบบ standalone รุ่น 100R อีกจำนวน 9 เครื่อง