บริษัท พอล แอนด์ โค (ประเทศไทย) จำกัด [Paul & Co (Thailand) Ltd.]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บริษัท พอล แอนด์ โค (ประเทศไทย) จำกัด [Paul & Co (Thailand) Ltd.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนมือ Schlage รุ่น Handkey II เพื่อบันทึกเวลาพนักงานออฟฟิศ และโรงงาน จำนวน 1 เครื่อง